فعالیت های عام المنفعه شرکت عمران و توسعه الیگودرز

شرکت عمران و توسعه الیگودرز خرسند است که توانسته در راستای خدمت به مردم شریف شهرستان الیگودرز و اهداف خیرخواهانه، توان خود را در هر زمینه ای برای پیشرفت الیگودرز به کار گیرد و خدماتی را به مردم این دیار ارزانی دارد.

جهت مشاهده فعالیت های عام المنفعه شرکت عمران و توسعه اتحاد الیگودرز:

مشاهده فعالیت های عام المنفعه شرکت عمران و توسعه