شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز
    (سهام عمومی)

    آدرس: الیگودرز، خیابان فردوسی شرقی، نبش شکوفه 7

    تلفن: 4-0664332002

    ایمیل: info@ecdi.ir